Algemene voorwaarden

 

KvK Leeuwarden: 01127328

Algemene voorwaarden opgesteld op 1 januari 2009.

Artikel 1. Definities
Onder de wederpartij wordt verstaan:
a. diegene die Kuipers ICT Diensten opdracht geeft tot het doen verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten;
b. diegene die producten van Kuipers ICT Diensten afnemen;
Onder opdrachten wordt verstaan:
Het verrichten van werkzaamheden en of diensten in opdracht van de wederpartij.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten, leveringen, opdrachten, werkzaamheden en diensten van welke aard dan ook, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Ook indien wij in bepaalde gevallen deze Algemene Voorwaarden niet strikt naleven, blijven deze voorwaarden in toekomstige al dan niet vergelijkbare gevallen van toepassing.
3. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, niet geldig blijkt te zijn of vernietigd wordt, doet dit geen afbreuk aan de toepasselijkheid en geldigheid van de overige bepalingen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle van ons uitgaande offertes vrijblijvend en vervallen 30 dagen na dagtekening. Gedurende deze termijn zijn wij gerechtigd de offerte aan te vullen of te wijzigen.
2. Overeenkomsten komen tot stand door onze uitdrukkelijke aanvaarding van een opdracht. De opdracht wordt door ons binnen vijf werkdagen aan de wederpartij schriftelijk bevestigd.
3. Opdrachten worden uitsluitend bepaald door de door ons in de offerte en de opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
4. Indien de offerte bestaat uit meerdere aanbiedingen behouden wij ons het recht voor om, indien de wederpartij slechts met een deel van de offerte akkoord gaat, de totale offerte in te trekken of terzake een nieuwe offerte uit te brengen.
5. De door Kuipers ICT Diensten ten behoeve van het doen van aanbiedingen of het uitbrengen van offertes, aan de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden en/of materialen blijven te allen tijde eigendom van eerstgenoemde en dienen op eerste verzoek aan Kuipers ICT Diensten te worden geretourneerd.
6. De bedoelde gegevens, bescheiden en materialen mogen, behoudens verkregen toestemming van Kuipers ICT Diensten, niet
worden vermenigvuldigd, aan derden ter beschikking worden gesteld of ter inzage worden gegeven.

Artikel 4. Annulering en wijziging van overeenkomsten
1. Annulering van een opdracht is slechts mogelijk tot 5 werkdagen voorafgaande aan de dag waarop wij volgens onze planning met de uitvoering van de opdracht beginnen en indien wij eventueel voor de opdracht speciaal te bestellen zaken nog niet zelf bij onze toeleveranciers hebben besteld dan wel wij betreffende orders bij onze toeleveranciers kosteloos kunnen annuleren. Annulering dient te geschieden bij aangetekend schrijven.
2. In geval van annulering van een opdracht is de wederpartij in ieder geval aan ons 20% van de opdrachtsom als annuleringskosten verschuldigd, onverminderd de verplichting tot volledige vergoeding van de door ons gemaakte kosten, waaronder begrepen offerte- en administratiekosten.
3. Indien dat mogelijk is en dat in redelijkheid van ons kan worden verlangd, zulks ter onze beoordeling, zijn wij gehouden op verzoek van en in overleg met de wederpartij wijzigingen in de opdracht aan te brengen. Deze wijzigingen zijn slechts voor ons bindend, indien deze door ons schriftelijk zijn aanvaard en overeenstemming is bereikt over de financiële consequenties van deze wijzigingen.

Artikel 5. Leveranties en werkzaamheden

1. Wij voeren de opdracht overeenkomstig de opdrachtbeschrijving met zorg uit op een wijze waarop wij gezien onze deskundigheid, vakmanschap en ervaring het gewenste resultaat verwachten.
2. De wederpartij draagt zorg voor een tijdige en behoorlijke levering van eventueel door hem aan te leveren tekeningen
en/of materialen en is zelf volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit en de deugdelijkheid hiervan. Onze bevestiging van ontvangst van deze tekeningen en / of materialen houdt niet in de erkenning, dat een kwalitatief voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
3. Indien wij ter uitvoering van de opdracht zaken bij de wederpartij ophalen, is het risico van dit transport voor de wederpartij.
4. Indien wij niet op de geplande datum met de overeengekomen werkzaamheden kunnen beginnen dan wel deze werkzaamheden moeten onderbreken door omstandigheden gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, dient de wederpartij de schade die wij hierdoor lijden te vergoeden.
5. Wij zijn gerechtigd de opdracht, of een gedeelte daarvan, door derden te laten verrichten. In een dergelijk geval blijven wij volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 6. Meerwerk
1. Wanneer wij constateren dat uit een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden meer werkzaamheden voortvloeien dan was voorzien, treden wij onmiddellijk in overleg met de wederpartij teneinde terzake nadere afspraken te maken. Deze afspraken worden door ons schriftelijk aan de wederpartij bevestigd.
2. Indien de wederpartij op onredelijke gronden weigert de aan het meerwerk verbonden kosten voor zijn rekening te nemen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Daarbij komen alle reeds gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij met een minimum van 20% van de opdrachtsom, onverminderd de verplichting tot volledige vergoeding van de door ons gemaakte offerte- en administratiekosten.

Artikel 7. Informatieverstrekking en medewerking van de wederpartij
1. De wederpartij verleent ons steeds alle medewerking en verschaft ons alle relevante gegevens en inlichtingen welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.
2. De wederpartij is geheel verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door of namens hem verstrekte gegevens en inlichtingen.
3. De wederpartij draagt het risico van misverstanden indien deze hun oorzaak vinden in het door ons niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen van door of namens de wederpartij te verstrekken specificaties en mededelingen
4. De wederpartij is verplicht ons bij het aangaan van de overeenkomst te informeren over het gebruik en de toepassing van de door ons te leveren zaken en diensten.

Artikel 8. Prijzen en tarieven
1. De door ons opgegeven prijzen zijn netto en exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde c.q. op te leggen heffingen. Eventuele bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.
2. Wij zijn gerechtigd om prijswijzigingen, welke ons eerst na het aanvaarden van een opdracht bereiken, aan de wederpartij door te berekenen. In een dergelijk geval stellen wij de wederpartij zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte. In het geval van een prijsverhoging van meer dan 10% van de overeengekomen opdrachtsom, heeft de wederpartij het recht de order binnen 7 dagen na onze kennisgeving hiervan kosteloos te annuleren, evenwel zonder enig recht op schadevergoeding.

 

Artikel 9. Overmacht en wijziging van omstandigheden
1. In geval van overmacht hebben wij het recht de nakoming van onze verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks uitsluitend ter onzer beoordeling. In het geval van wijziging van omstandigheden zijn wij gerechtigd de inhoud van de overeenkomst in overleg met de wederpartij te wijzigen dan wel, indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht of wijziging van omstandigheden wordt verstaan elke oorzaak of omstandigheid welke in redelijkheid niet voor onze rekening behoord te komen. Het in dit lid bepaalde geldt eveneens, indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van onze toeleveranciers en eventueel door ons ingeschakelde derden.
2. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen. Dit laatste uitsluitend indien de wederpartij kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de wederpartij niet doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende zaken. Terugzending van de zaken aan Kuipers ICT Diensten geschiedt in dat geval voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Wij zijn uitsluitend voor door de wederpartij geleden schade aansprakelijk in geval van een aan ons toe te rekenen tekortkoming in de nakoming (wanprestatie), alsmede voor schade veroorzaakt door een aan ons toerekenbare onrechtmatige daad. Dit laatste bovendien voor zover deze onrechtmatige daad rechtstreeks en alleen het gevolg is van onze opzet of grove onachtzaamheid.
2. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door overschrijding van termijnen, noch voor schade ontstaan ten gevolge van verlies of verminking van verstrekte gegevens dan wel gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.
3. De wederpartij draagt alle risico's ten aanzien van aan hem toebehorende zaken die wij voor de uitvoering van de overeenkomst onder ons hebben en dient desgewenst zelf een verzekering voor deze risico's af te sluiten.
4. Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade bij aangetekend schrijven bij ons te worden aangemeld.
5. In het geval wij jegens de wederpartij tot vergoeding van de schade aansprakelijk zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag terzake van de betreffende overeenkomst.
6. De wederpartij zal nimmer onze medewerkers persoonlijk aansprakelijk stellen voor enige door hen toegebrachte schade.
7. Voor zover wij ons bij de uitvoering van de opdracht van derden mochten bedienen, zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van afspraken met, dan wel toezeggingen van deze derden, tenzij deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
8. Indien wij terzake van enige schade, waarvoor wij krachtens overeenkomst met de wederpartij respectievelijk deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk zijn, door een derde aansprakelijk worden gesteld, zal de wederpartij ons volledig vrijwaren en aan ons alles vergoeden wat wij aan die derde dienen te voldoen.

Artikel 11. Betaling
1. Betaling van de door ons geleverde zaken en/of verrichte diensten dient á contant bij aflevering van de zaken dan wel
direct na verrichting van de werkzaamheden te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wij zijn gerechtigd bij het verstrekken van de opdracht een aanbetaling te verlangen ter grootte van ten hoogste 50% van het te verwachten factuurbedrag.
2. Indien betaling op termijn is overeengekomen dan dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door middel van een wettig Nederlands betaalmiddel ten kantore van Kuipers ICT Diensten, dan wel door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door ons op te geven bankrekening. Indien na deze termijn geen betaling van het verschuldigde bedrag heeft plaatsgevonden, vindt een aanmaning plaats. De hieraan verbonden kosten ad € 11,35 komen voor rekening van de wederpartij. Na het verstrijken van 14 dagen na de datum van aanmaning is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum, naast en over het opeisbare bedrag, de wettelijke rente verschuldigd.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling, onder curatelenstelling of in geval van executoriaal beslag op de zaken van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij jegens ons onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere/andere factuur.
5. In geval van deellevering of deelprestatie is de wederpartij ten allen tijde gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen.

Artikel 12. Vergoeding financieel nadeel en incassokosten
1. Is de wederpartij in gebreke of verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen jegens ons, voortvloeiende uit een of meer door hem met Kuipers ICT Diensten gesloten overeenkomsten, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten en in rechte voor rekening van de wederpartij. In het geval, waarin wij een vordering op de wederpartij ter incasso uit handen hebben gegeven, is laatstgenoemde ter zake van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte een bedrag verschuldigd gelijk aan 15% van de te vorderen hoofdsom, exclusief BTW en vermeerdert met de wettelijke rente vanaf datum factuur, met een minimum van € 226,89. Indien wij kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren om tot incasso van de vordering(en) te komen, dient de wederpartij ook deze kosten aan ons te vergoeden.
2. De wederpartij is voorts jegens ons alle door ons gemaakte kosten verschuldigd in alle instanties, voor zover de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voert en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, waarbij de wederpartij volledig dan wel in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

Artikel 13. Zekerheden
1. Wij behouden ons het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de wederpartij of uit hoofde van andere zakelijke overwegingen voor eerste of latere leveringen vooruitbetaling, contante betaling of nadere zekerheid te verlangen. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van ons gevolg wordt gegeven, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.
2. Wij hebben het recht de nakoming van onze verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, totdat de wederpartij aan zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan. Indien de wederpartij met betrekking tot zijn betalingsverplichting, na door ons schriftelijk te zijn aangemaand, in gebreke blijft hebben wij het recht de betreffende zaken, na het verkrijgen van een executoriale titel, volgens de regelen der wet te (doen) verkopen teneinde ons op de opbrengst te kunnen verhalen ter voldoening van onze vorderingen. Het hier bedoelde retentierecht kunnen wij mede uitoefenen voor de kosten die wij moeten maken terzake van de zorg die wij krachtens de wet ten aanzien van deze zaken in acht dienen te nemen.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
1. De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de wederpartij de navolgende verplichtingen uit alle andere met ons gesloten koop- en andere overeenkomsten is nagekomen:
a. de tegenprestaties met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
b. de tegenprestaties met betrekking tot krachtens de koopovereenkomsten en/of andere overeenkomsten door ons verrichtte of nog te verrichten leveringen en/ of diensten;
c. eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van een of meer door hem met ons gesloten andere overeenkomsten.
2. Door ons afgeleverde zaken die krachtens het eerste lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet door de wederpartij worden doorverkocht, tenzij de wederpartij bedrijfsmatig de door ons geleverde zaken in- en verkoopt.
Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke instemming.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens overeenkomst door Kuipers ICT Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals ontwerpen, documentatie, rapporten berust uitsluitend bij Kuipers ICT Diensten. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten zoals deze uitdrukkelijk bij overeenkomst zijn toegekend. Zij mogen niet worden nagemaakt, verveelvoudigd of door de wederpartij aan derden ter beschikking worden gesteld of verkocht, behoudens onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
2. Bij overtreding van de in lid 1 van dit artikel genoemde bepaling, verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 11.344,51 onverminderd het recht van Kuipers ICT Diensten tot het verhalen van de door haar geleden en te lijden schade en gemaakte kosten op de wederpartij.
3. De wederpartij vrijwaart ons dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van alle door de wederpartij ontvangen zaken, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale of internationale wetgeving op het gebied van auteursrecht. De wederpartij vrijwaart ons voorts, zowel in als buiten rechte, voor alle aanspraken die derden krachtens welke regelgeving dan ook geldend kunnen maken.
4. Indien over de juistheid ten aanzien van door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in het vorige lid twijfel ontstaat of blijft bestaan, zijn wij bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat wij door nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maken.
5. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel of industrieel eigendom uit programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 16. Ontbinding
1. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk, niet volledig of niet tijdig voldoet aan enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien zich een omstandigheid voordoet waaruit wij redelijkerwijs kunnen opmaken dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen kan of zal voldoen, worden al onze vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar. In een dergelijk geval zijn wij gerechtigd de nakoming van al onze verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten of de betreffende overeenkomst(en), zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke mededeling aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, alsmede de reeds geleverde doch nog aan ons toebehorende zaken op kosten van de wederpartij terug te halen van de plaats, waar deze zich bij de wederpartij bevinden, een en ander zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd onze overige rechten.
2. Door ons geleden schade als gevolg van een in het vorige lid bedoelde ontbinding van de overeenkomst, komt geheel voor rekening van de wederpartij.
3. De wederpartij is gehouden alle medewerking te verlenen, indien wij van het in het eerste lid bedoelde recht van terughalen gebruik maken.
4. Betalingsverplichtingen van de wederpartij, betrekking hebbende op het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, blijven onverminderd in stand.

Artikel 17. Vertrouwelijkheid
1. Alle gegevens van de wederpartij welke aan ons voor de uitvoering van de overeenkomst worden verstrekt, zullen door ons strikt vertrouwelijk worden behandeld en zullen derhalve door ons niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden ter inzage worden gegeven of openbaar worden gemaakt.
2. Bij het einde van de overeenkomst zullen wij de verstrekte gegevens en bestanden aan de wederpartij tegen vergoeding van de kosten retourneren dan wel vernietigen, zulks naar keuze van de wederpartij.

Artikel 18. Eigendom productiemiddelen
1. Alle door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigde productiemiddelen blijven te allen tijde ons eigendom, ook indien deze als aparte post op de offerte of op de factuur zijn vermeld.

Artikel 19. Wijziging en geldigheid van deze Algemene Voorwaarden
1. Wij zijn te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze treden in werking op het daarvoor aangekondigde tijdstip.
2. Alle door ons uit te voeren opdrachten of werkzaamheden vinden plaats op basis van de voorwaarden zoals deze bij de totstandkoming van de overeenkomst golden.

Artikel 20. Geschillen
1. Tenzij anders is overeengekomen zullen alle geschillen tussen de wederpartij en ons, betrekking hebbende op, dan wel voortvloeiende uit, een overeenkomst of de uitvoering daarvan, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen wij zijn gevestigd.

Artikel 21. Toepasselijk recht
1. Alle overeenkomsten tussen de wederpartij en ons, worden beheerst door het Nederlands recht.

 

Contact
Please enter your name!
Please enter your email!
Write your message!
Nieuweweg 15, 9364 PA Nuis, Nederland
Adres:
+31 6 1410 1408
Telefoon:
thijs@kuipers-ict.nl
E-mail:

Deze klanten gingen u voor:

Login Form

Kuipers ICT gebruikt cookies om uw online shop ervaring te verbeteren. Door verder te gaan op de website gaat u akkoord met het gebruik van onze cookies. Voor meer informatie,
Oke